O Fundacji

  Adres siedziby:

  Warszawa – Mokotów 02-662

  ul. Świeradowska 47

  Tel.: 885-428-518

  Konto bankowe: 65 1750 0012 0000 0000 3807 6768
  Pieniądze należy wpłacać wpisując w tytule przelewu „darowizna na cele statutowe”.

  Fundacja o profilu patriotycznym i prawicowym. Obszary zainteresowania: promocja historii polski, poszerzanie wiedzy i pamięci o naszych narodowych bohaterach, strzelectwo, promocja przedsiębiorczości, promocja krwiodawstwa, promocja zdrowego trybu życia oraz upowszechnianie dostępu do usług medycznych. Zapraszamy do współpracy i kontaktu.

  E-mail: biuro@patrium.pl

  Celem statutowe Fundacji:

  a) Zabieganie o upamiętnianie wybitnych Polaków, zasłużonych dla Polski lub społeczności
  lokalnej,
  b) Promowanie nauki historii i wiedzy historycznej wśród społeczeństwa,
  c) Promowanie idei krwiodawstwa,
  d) Promowanie wiary chrześcijańskiej oraz chrześcijańskiego dziedzictwa i historii Polski,
  e) Promowanie idei ekologicznych i czystości środowiska naturalnego,
  f) Promowanie, propagowanie i korzystanie z programów wspierania przedsiębiorczości oraz
  innowacyjności,
  g) Promowanie idei strzelectwa i postaw strzeleckich wśród społeczeństwa, ze szczególnym
  uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  h) Promowania idei obronności kraju i postaw patriotycznych wśród społeczeństwa, ze
  szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  i) Przeciwdziałanie cyfrowemu i informatycznemu wykluczeniu, ze szczególnym
  uwzględnieniem dzieci i młodzieży a także osób starszych,
  j) Promowanie wiedzy ekonomicznej wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
  dzieci i młodzieży,
  k) Promowanie i rozwój wiedzy o motoryzacji,
  l) Promowanie aktywnego trybu życia, zwiedzania i podróżnictwa,
  m) Rozwój ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego, w tym działalność na rzecz osób starszych,
  chorych i niepełnosprawnych,
  n) Promowanie i rozwój opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi,
  o) Aktywizacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
  p) Promowanie idei samorządności i postaw społecznikowskich.

  Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  a) Podejmowanie samodzielnych działań lub nawiązywanie współpracy z podmiotami dążącymi
  do upamiętnienia wybitnych Polaków, zasłużonych patriotów poprzez organizację budowy
  pomników, tablic pamiątkowych lub innych miejsc upamiętnienia,
  b) Organizowanie lub współorganizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
  konferencji, festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów, wykładów,
  odczytów, wydarzeń, kursów, gier oraz innych form przekazywania wiedzy,
  c) Organizowanie lub współorganizowanie zbiórek krwi i nawiązywanie współpracy z klubami
  honorowych dawców krwi,
  d) Współpracę z Kościołem Katolickim i poszczególnymi parafiami,
  e) Współpracę z nadleśnictwami, lennictwami, Ministerstwem Środowiska, zwłaszcza w
  dziedzinie wykorzystania programów i dotacji na ochronę środowiska i ekologię,
  f) Współpracę z Ministerstwem Rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie wykorzystania programów i
  dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie bezrobociu i bierności zawodowej,
  g) Współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej zwłaszcza w dziedzinie wykorzystania
  programów i dotacji na rozwój obronności i świadomości militarnej społeczeństwa,
  h) Wspieranie budowy strzelnic, ze szczególnym uwzględnieniem strzelnic dla dzieci i młodzieży,
  tj. strzelnic przeznaczonych do strzelania z broni pneumatycznej,
  i) Organizowanie lub współorganizowanie kursów i konkursów strzeleckich,
  j) Organizowanie kursów programowania, obsługi komputera dla dzieci, młodzieży, osób
  starszych a także kursów zakładania i prowadzenia własnych stron internetowych,
  k) Organizowanie kursów wiedzy ekonomicznej w szkołach dla dzieci i młodzieży,
  l) Organizowanie pokazów i wydarzeń o charakterze motoryzacyjnym,
  m) Współpracę ze szpitalami i placówkami medycznymi, organizowanie kursów i szkoleń
  medycznych, promocję badań profilaktycznych i białych dni,
  n) Organizowanie opieki nad osobami starszymi, zwłaszcza poprzez tworzenie i prowadzenie
  domów opieki,
  o) Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek,
  czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych oraz prowadzenie własnej strony
  internetowej,
  p) Organizowanie i finansowanie pomocy finansowej dla szczególnie uzdolnionych dzieci i
  młodzieży oraz dla najbiedniejszych,
  q) Współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi,
  społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i
  instytucjami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  r) Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz własnych programów edukacyjnych,
  s) Organizowanie zbiorek pieniężnych, giełd rzeczy (używanych i nowych),
  z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;